ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

บริการแพลนมานะ (Planmana)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลนมานะ (Planmana) ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน โดยจะมีผลบังคับระหว่าง บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการแพลนมานะ (Planmana) ผ่านช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”)

ขอให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดก่อนกดปุ่ม ‘ตกลง’ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และเมื่อท่านกดปุ่ม ‘ตกลง’ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแล้ว ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทุกประการ

 1. คำนิยาม
 2. คำต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

คำ

ความหมาย

“ผู้ใช้บริการ” ผู้ใช้บริการแพลนมานะผ่านช่องทางการให้บริการ
“ช่องทางการให้บริการ” ช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ใช้บริการ หรือติดตามข่าวสารที่เกี่ยวของกับบริการแพลนมานะได้ ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์แพลนมานะ (www.planmana.com) และบัญชีทางการของบริการแพลนมานะบนแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Official Account: @Planmana) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต
บริการแพลนมานะ (Planmana) บริการติดตามสถานะเที่ยวบิน และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเที่ยวบิน ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้า การยกเลิกหรือการเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน รวมถึงแจ้งเตือนข้อมูลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทาง เช่น ประตูทางออกขึ้นเครื่อง จุดรับสัมภาระ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็นปัจจุบัน แนวโน้มของเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจุดหมายปลายทางเพื่อช่วยในการเตรียมตัววางแผนการเดินทางและท่องเที่ยวด้วย รวมถึง การให้บริการเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นในอนาคต
“เที่ยวบิน” การเดินทางด้วยเครื่องบินจากสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบิน ไม่รวมถึงเที่ยวบินที่ผู้ใช้บริการต้องเปลี่ยนเครื่อง
 1. การให้บริการ
 2. 2.1 รูปแบบการให้บริการต่างๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนช่องทางการให้บริการ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น

  2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

  2.3 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

  2.4 ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีผู้ใช้งานบนแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Account)

  2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการแพลนมานะ โดยเฉพาะข้อมูลเที่ยวบิน ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยความถูกต้องและต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยันหรือส่งข้อมูลทุกครั้ง  ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันหรือส่งข้อมูลแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ โดยบริษัท ฯ ขอปฏิเสธความรับผิดในกรณีที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้การให้บริการแพลนมานะนี้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ

  2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหาและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการให้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  2.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการ และถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดตามที่ปรากฏบนช่องทางการให้บริการและ/หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

 1. การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้บริการ

  3.1 ในการลงทะเบียนใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  3.2 ผู้ใช้บริการต้องรักษารหัสผ่านที่ตั้งขึ้น และไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ หากผู้ใช้บริการอนุญาตให้บุคคลอื่นทราบรหัสผ่านเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีการใช้งานที่มาจากการกระทำของบุคคลนั้น

  3.3 ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะขอระงับหรือยกเลิกบัญชีของตนได้

  3.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเงื่อนไขดังต่อนี้

  3.4.1 การใช้บริการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  3.4.2 การเข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีที่บริษัทฯ กำหนด

  3.4.3 การกระทำการใด ๆ อันเป็นการแทรกแซงระบบเครือข่ายของบริษัทฯ

  3.4.4 การถอดรหัสต้นฉบับ (source code) ของบริการแพลนมานะโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

  3.4.5 การนำบริการได้ที่ได้รับไปจำหน่ายหรือให้บริการต่อช่วงไม่ว่าด้วยวิธีการหรือช่องทางใดก็ตาม

  3.4.6 การกระทำอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

 1. การชำระเงิน
 2. 4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องทำการชำระค่าบริการโดยเลือกหนึ่งในวิธีการชำระที่สามารถใช้ได้ผ่านช่องทางที่กำหนด

  4.2 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน (Payment Service Provider) กำหนด

  4.3 ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกค่าบริการที่ชำระไปแล้วคืนจากบริษัทฯ ได้ทุกกรณี (ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ตามข้อ 5 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเป็นกรณีที่บัญชีผู้ใช้บริการถูกระงับ ยกเลิกหรือลบ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้)

  1. ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า
    • เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้พัฒนาบริการแพลนมานะ ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ตลอดจนเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบอื่นๆ บนทุกช่องทางการให้บริการเป็นของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามผู้ใช้บริการทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูล เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

    1. การเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นอื่น
    2. ในการให้บริการแพลนมานะ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมหรือรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของแอพพลิเคชั่นอื่นนั้น และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชม ใช้ หรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟแวร์จากแอพพลิเคชั่นอื่นนั้น

    1. ข้อจำกัดความรับผิด

     7.1 บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า (ก) การให้บริการแพลนมานะที่เซิร์ฟเวอร์ (จะปราศจากความล่าช้า การหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด (ข) การให้บริการแพลนมานะจะปราศจากการถูกโจมตี การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการให้บริการแพลนมานะ โดยบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ พนักงาน และตัวแทน จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว หรือการใช้งานผ่านช่องทางการให้บริการทุกกรณี โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องใช้งานบริการแพลนมานะด้วยความระมัดระวังตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และใช้งานด้วยความเสี่ยงกับความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเช่นว่านั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

     7.2 เนื่องด้วยบริการแพลนมานะ เป็นการให้บริการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใด ๆ (warranties) ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะ การรับประกันด้านการให้บริการและความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยเฉพาะจากบุคคลภายนอก การรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลหรือการใช้บริการแพลนมานะนี้ หรือการใช้ดุลยพินิจใด ๆ ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลหรือการใช้งานบริการแพลนมานะและ ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากบริการแพลนมานะก่อนนำไปใช้งานเสมอ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้บริการแพลนมานะหรือข้อมูลในบริการแพลนมานะนี้ในทางที่ผิดหรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้งานทุกกรณี

    1. การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน “ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับบริการแพลนมานะ (Planmana)” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้ศึกษาและทำความเข้าใจ “ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับบริการแพลนมานะ (Planmana)” เป็นอย่างดีแล้ว และในกรณีที่มีการอ้างถึงบุคคลภายนอกเพื่อการให้บริการแพลนมานะนี้ ผู้ใช้บริการรับรองว่าบุคคลที่ถูกอ้างถึงได้รับทราบถึงการถูกถึงอ้างถึงและได้ให้ความยินยอมในการใช้อ้างถึงเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแพลนมานะ

     1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
     2. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

      1. ช่องทางการติดต่อ
      2. ในกรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งาน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแพลนมานะ ท่านสามารถติดต่อได้ที่:

      บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด

      เลขที่ 48/24 ชั้น 6 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
      โทรศัพท์ 02-660-6111 และ 02-666-8088
      เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8:30 น. – 17:00 น.
      อีเมล Hello@BlueVentureTech.com