ประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริการแพลนมานะ (Planmana)

บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการแพลนมานะ (Planmana) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้รับบริการแพลนมานะและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. คำนิยาม

คำ

ความหมาย

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

“การประมวลผลข้อมูล”

การดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การดึงข้อมูล การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้ข้อมูลถูกเข้าถึง การจัดเรียง หรือการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน การจำกัด การเข้าถึง การลบ หรือการทำลาย เป็นต้น

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่อาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 ในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

บริการแพลนมานะ (Planmana)        

เป็นบริการติดตามสถานะเที่ยวบิน และแจ้งเตือนเมื่อมีการปลี่ยนแปลงข้อมูลของเที่ยวบิน ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้า การยกเลิกหรือการเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน รวมถึงแจ้งเตือนข้อมูลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทาง เช่น ประตูทางออกขึ้นเครื่อง จุดรับสัมภาระ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามและแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มของเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจุดหมายปลายทางเพื่อช่วยในการเตรียมตัววางแผนการเดินทางและท่องเที่ยวด้วย

  1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

– คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล
– เลขประจำตัวประชาชน
– ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ไลน์ไอดี (Line ID) ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนบัญชีผู้ใช้งานไลน์ (Line)
– หมายเลขและรายละเอียดเที่ยวบิน ข้อมูลการเดินทาง จำนวนและรายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ไม่มี

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทไม่มีการเก็บข้อมูลทางการเงินของผู้รับบริการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินแก่ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค

– หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP/MAC Address)
– คุกกี้ (cookies)
– รหัสอุปกรณ์ (Device ID)
– ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log-in) ข้อมูลวันและเวลาการเข้าใช้งาน
– ข้อมูลค่าเขตเวลา (Time zone) ข้อมูลสถานที่ตั้ง (Location)
– ประเภทและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ

  1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อให้บริการแพลนมานะแก่ท่านในฐานะคู่สัญญา รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว เช่น การติดต่อสื่อสารกับท่าน การแก้ไขปัญหาจากการให้บริการ การมอบสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน ฯลฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือก่อนเข้าใช้บริการแพลนมานะ เช่น การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับบริการ การยืนยันตัวตนเพื่อสมัครใช้บริการ ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะเริ่มเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตั้งแต่เวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการแพลนมานะหรือตั้งแต่เวลาที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนลงทะเบียนสมัครใช้บริการดังกล่าวเป็นต้นไปแล้วแต่กรณี

3.2 เพื่อประมวลผลพฤติกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือเป็นการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานและตอบสนองความสนใจที่เหมาะสมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดโฆษณาตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงตามฐานเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฐานความยินยอมในกรณีที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย

3.3 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การออกใบกำกับภาษี การปฏิบัติตามคำสั่งศาล/หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล/เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

3.4 เพื่อศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูลทางสถิติการเข้าใช้บริการแพลนมานะ

3.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

3.6 ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

3.7 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทอาศัยความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ทั้งนี้ ในการให้บริการแพลนมานะ ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้ โดยบริษัทจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 4.

 1. ฐานทางกฎหมาย
 2. ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน โดยบริษัทอ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เป็นฐานหลักในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ฐานเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา

4.2 ฐานเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4.3 ฐานเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4.4 ฐานเป็นการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

4.5 ฐานเป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามข้อ 3. ซึ่งบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง (ฐานความยินยอม) และบริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  โดยหลักแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการแพลนมานะหรือจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนลงทะเบียนสมัครใช้บริการดังกล่าวแล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น บริษัทจะดำเนินการแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายในทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 1. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส มีการดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และเมื่อหมดความจำเป็นแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อีก

  นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ

  1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  2. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ บริษัทจะควบคุมให้การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

  บริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก็บรักษา หรือเมื่อเกินความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังต่อไปนี้

  8.1 การเปิดเผยแก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทประกันภัย เป็นต้น

  8.2 การเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการชำระเงิน หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

  8.3 การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เป็นต้น

  1. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
  2. บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ต่างประเทศในกรณีที่มีความจำเป็น โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้

   10.1 สิทธิในการขอเพิกถอนหรือขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัท แต่เจ้าของข้อมูลอาจ เสียสิทธิหรือมีข้อจำกัดในการถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

   10.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมกับบริษัท

   10.3 สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

   10.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

   10.5 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

   10.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

   10.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

   การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นและการดำเนินการของบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธในการดำเนินการตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายจำกัดไว้

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

   หากท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าบริษัทเพิกเฉยหรือปฏิบัติต่อสิทธิของท่านไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือดำเนินงานโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้

   1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
   2. บริษัทอาจปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

    1. ช่องทางการติดต่อ
    2. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใดๆ ในประกาศแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่:

     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด
     48/24 ชั้น 6 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
     โทรศัพท์ 02-660-6111 และ 02-666-8088
     เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8:30 น. – 17:00 น.
     อีเมล dpo@blueventuretech.com